Счетоводни услуги които предлагаме


Предлагаме абонаментно счетоводно обслужване на малки и средни предприятия, юридически лица с нестопанска цел и физически лица, както и годишно счетоводно приключване на дружества с незначителна или без дейност и изготвяне на документи за публикуване в Търговския регистър.

Абонаментното счетоводно обслужване включва: ежемесечно приемане и обработка на първичните счетоводни документи, изготвяне и подаване в НАП, НСИ, БНБ и други държавни институции, на всички изисквани от законодателството ни декларации, справки, уведомления и други, свързани със счетоводната отчетност.

Водене на лични досиета на персонала, изготвяне на платежни ведомости, платежни нареждания за осигуровки и данъци, индивидуално електронно банкиране, изготвяне на удостоверения, служебни бележки и всякакви други документи, свързани с персонала.

Счетоводна политика

Разработване и съблюдаване на възприетата счетоводна политика

Сметклоплан

Съставяне на индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на осъществяваната стопанска дейност

Междинни финансови отчети

Изготвяне на междинни финансови отчети и справки за целите на управлението

Изготвяне и представяне в НАП

Изготвяне и представяне в НАП, по електронен път, на месечните справки-декларации по ЗДДС, VIES декларации, ИНТРАСТАТ декларации, тримесечни декларации, годишни данъчни декларации и годишини финансови отчети, контрол на индивидуалните данъчни сметки на клиентите в електронната система на НАП, представяне и защита при данъчни проверки и ревизии.

Осчетоводяване

Осчетоводяване на първичните счетоводни документи, следене за коректност и законосъобразност на издадените и получени документи, систематизиране и
обобщаване на счетоводната информация.

Изготвяне на протоколи по ЗДДС

Изготвяне на протоколи по ЗДДС във връзка с вътреобщностни доставки, услуги от държави от ЕО и трети страни и всякакви други медждународни сделки при които се изисква това

Scroll to Top